ŠPEDICIJA - INCOTERMS klauzule

 

  

Šta su to INCOTERMS klauzule?

 

 Opis INCOTERMS klauzula po grupama

 INCOTERMS klauzule su Međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina donešena od Međunarodne trgovačke komore u Parizu 1936. godine, a čija je posljednja revizija donešena 1990. godine. Time su izbjegnuta različita shvaćanja, nejasnoće i sporovi pri tumačenju pojedinih ugovornih izraza od strane izvoznika i uvoznika, a posebice da se ugovaranjem određenih klauzula tačno odredi, koje troškove u vezi sa transportom , osiguranjem, manipulacijama robom i sl. snosi prodavac, a koje kupac. Incoterms je skup pojmova, odnosno izraza kojima se neposredno i iscrpno regulišu ekonomsko-pravni odnosi između prodavca (izvoznika) i kupca (uvoznika), a posredno se odnose i na prijevoznike, špeditere, luke i pristaništa, pomorske agente, carinske organe, osiguravajuća društva i dr.

 

Radi lakšeg pregleda i razumijevanja, transportne su klauzule skupljene u četiri osnovne kategorije označene početnim slovima E, F, C i D engleskih naziva kratica odgovarajućih transportnih klauzula.

  Kliknite na neku od oznaka unutar   tabele za detaljan opis značenja iste

E

F

C

D

EXW

FCA

CFR

DAF

 

FAS

CIF

DES

 

FOB

CIP

DEQ

 

 

CPT

DDP

 

 

 

DDU

   

GRUPA E
Grupu E čini klauzula EXW, koja ukazuje na polazak robe iz mjesta isporuke, s tim da prijevoz i osiguranje nisu plaćeni, odnosno da te troškove snosi kupac-uvoznik.

GRUPA F
Grupu F čine klauzule: FAS, FCA i FOB, koje ukazuju na to da glavni prijevoz i osiguranje nisu plaćeni, odnosno da prodavatelj plaća prijevoz i osigurava robu samo do luke ukrcaja odnosno (kod klauzule FCA) do predaje robe prijevozniku kojeg odredi kupac-uvoznik na naznačenom mjestu.

GRUPA C
Grupu C čine klauzule: CFR, CIF, CIP i CPT, koje ukazuju da je glavni prijevoz platio prodavatelj-izvoznik, a kod klauzula CIF i CIP da je prodavatelj-izvoznik platio i prijevoz i osiguranje do odredišta.

GRUPA D
Grupu D čine klauzule: DAF, DES, DEQ, DDP i DDU, koje ukazuju na prispjeće robe u određenu zemlju odredišta na trošak i rizik prodavatelja-izvoznika.

   

 Opis INCOTERMS klauzula po oznakama

   

EXWengl. Ex Works ( npr. Ex Factory, Ex Mill, Ex Mine etc.) ... named place – ( npr. franko tvornica, franko mlin, franko rudnik itd.) ... s naznačenim mjestom.

Osnovne obaveze prodavatelja:
Pripremiti robu za transport i staviti je na raspolaganje kupcu na mjestu na kojem treba isporučiti robu i utovariti je u prijevozno sredstvo ( u svojoj tvornici, pogonu, skladištu, rudniku i sl.). Snositi sve troškove i rizik za robu do trenutka kad je roba stavljena kupcu na raspolaganje, uključivo i troškove kontrole kvalitete i količine robe potrebne za isporuku robe kupcu. Pripremiti i pomoći kupcu oko pribavljanja svih dokumenata potrebnih za izvoz robe (npr. izvozna dozvola, uvjerenje o porijeklu robe,
uvjerenje o zdravstvenom stanju robe i sl.)


Osnovne obaveze kupca:
Platiti cijenu prema kupoprodajnom ugovoru. Pribaviti prijevozno sredstvo kojim će robu otpremiti. Preuzeti robu čim mu bude stavljena na raspolaganje u ugovorenom roku i na ugovorenom mjestu. Snositi sve troškove i sav rizik od gubitka ili oštećenja robe od trenutka kad mu je ona stavljena na raspolaganje, kao i naknadne troškove koji su nastali zato što nije preuzeo robu kad mu je stavljena na raspolaganje. Pružiti prodavatelju odgovarajući dokaz o preuzimanju robe ( važno za izvoznika radi naplate isporučene robe).

               
 
 
FCA (Free Carrier) ... named place – FRANKO PRIJEVOZNIK ... s naznakom mjesta.

Osnovne obaveze prodavatelja:
Predati robu, suglasno kupoprodajnom ugovoru, prijevozniku kojeg je odredio kupac, ugovorenog datuma ili u roku ugovorenom za isporuku na naznačenom mjestu. Ako nije ugovoreno određeno mjesto, i ako ima više raspoloživih točaka za predaju robe, prodavatelj može izabrati točku u mjestu isporuke koja mu najbolje odgovara. Snositi sve troškove i rizike za robu sve do trenutka njezine predaje prijevozniku ili drugoj osobi koju je odredio kupac (npr. Špediteru), uključivo i troškove carinskog postupka i ostalih izvoznih pristojbi, troškove kontrole robe potrebne radi predaje robe prijevozniku i troškove ambalaže. Izvijestiti kupca, bez odgađanja, telekomunikacijskim putem, o isporuci robe.

Osnovne obaveze kupca:
Platiti cijenu prema kupoprodajnom ugovoru. Pribaviti uvoznu dozvolu i obaviti uvozno carinjenje. Osigurati, prema potrebi, tranzitni prolaz preko neke druge zemlje. O svom trošku ugovoriti prijevoz robe od ugovorenog mjesta, te pravodobno izvjestiti prodavatelja o imenu prijevoznika i vremenu u kojemu se roba mora predati tom prijevozniku. Snositi sve troškove i rizik za robu (znači troškove transporta i osiguranja robe) od trenutka kada je roba isporučena prijevozniku ili drugoj ugovorenoj osobi, a i sav rizik za robu ukoliko propusti izvjestiti prodavatelja o imenu prijevoznika, a i naknadne troškove koji bi iz takvog propusta nastali. << Nazad do tabele
 

 

FAS (Free Alonside Ship) ... named port of shipment - FRANKO UZ BOK BRODA ... s naznakom otpremne/ukrcajne luke.

Osnovne obaveze prodavatelja:
Postaviti robu "uz bok broda" ("ispod čekrka") na obali (gatu – keju) odnosno u maonu (baržu, teglenicu, potisnicu) u naznačenoj luci otpreme, ugovorenog dana ili u ugovorenom roku i na način uobičajen u toj luci. Pravodobno izvjestiti kupca da je roba isporučena "uz bok" naznačenog broda u naznačenoj luci ukrcaja i o svom trošku pribaviti kupcu uobičajenu "čistu ispravu", kojom se dokazuje da je roba isporučena "uz bok naznačenog broda" (Dock Recipt – pristanišna potvrda) u količini i vrsti kako je to ugovoreno, kao i druge dokumente potrebne za izvoz robe. Snositi sve troškove i rizik za robu do trenutka njezina postavljanja uz bok broda, kao i troškove kontrole kakvoće i količine robe i ambalaže te, na zahtjev kupca, pribaviti i informacije potrebne za dobivanje osiguranja.

Osnovne obaveze kupca:
Platiti cijenu prema kupoprodajnom ugovoru. O svom trošku ugovoriti prijevoz do naznačene odredišne luke. Pravodobno priopćiti prodavatelju ime broda, mjesto i datum ukrcaja na brod te snositi sve troškove i rizik za robu od trenutka kad je roba doista postavljena uz bok broda u ugovorenoj luci ukrcaja (znači troškove prijevoza i osiguranja od tog mjesta odredišta). Snositi sve naknadne troškove koji su nastali zbog toga što je brod stigao sa zakašnjenjem. Platiti sve carinske, porezne i druge propisane pristojbe i troškove carinskog postupka pri izvozu i uvozu robe, troškove kontrole robe, dozvolu izvoza i uvoza, izdavanja teretnice i sl. Te, prema potrebi, troškove njezina tranzitnog prolaza preko druge zemlje.  << Nazad do tabele
 

 

FOB (Free on Board) ... named port of shipment – FRANKO BROD ... naznačena otpremna/ukrcajna luka.

Osnovne obaveze prodavatelja:
Pripremiti robu za transport, propisno je upakirati (ako nije roba u rasutom stanju), dovesti u ugovorenu luku ukrcaja i ugovorenog dana ili u ugovorenom roku ukrcati robu na brod koji je označio kupac. Bez odgađanja izvjestiti kupca da je roba ukrcana na brod. O svom trošku pribaviti "čistu teretnicu". Kao dokaz da je robu isporučio na naznačeni brod. Snositi sve troškove i rizik za robu do trenutka prijelaza robe preko ograde u naznačenoj luci ukrcaja.

Osnovne obaveze kupca:
Platiti cijenu suglasno kupoprodajnom ugovoru. O vlastitom trošku brod i sklopiti brodarski ugovor ("čatrirati" brod) ili rezervirati poseban brodski prostor (kod brodara ili agenta brodara) za prijevoz robe do luke odredišta. Pravodobno priopćiti prodavatelju ime broda, luku ukrcaja i rokove isporuke robe na brod (u skladu s kupoprodajnim ugovorom). Snositi sve troškove i rizik za robu od trenutka kad roba doista prijeđe ogradu broda u luci ukrcaja (znači, troškove prijevoza i osiguranja od luke ukrcaja do odredišnog mjesta), kao i troškove predukrcajne kontrole, osim ako se kontrola obavlja prema nalogu državnih vlasti zemlje izvoznice. Snositi i troškove pribavljanja teretnice i ostalih isprava koje su mu potrebne za uvoz i izvoz robe (npr. Dozvola uvoza, izvoza, razna uvjerenja o robi i sl.), kao i sve naknadne ako brod, što ga je on naznačio, nije stigao u luku ukrcaja ugovorenog dana ili do kraja utvrđenog roka, ili ako brod nije mogao primiti robu ili je prestao primati robu prije ugovorenog datuma ili do kraja ugovorenog roka.   << Nazad do tabele
 

 
 


CFR (Cost and Freight) ... named port of destination – CIJENA I VOZARINA ... naznačena luka odredišta.

Osnovne obaveze prodavatelja:
Snositi sve troškove i vozarinu (osim troškova pomorskog osiguranja) potrebne radi dopreme robe do naznačene luke odredišta. U primjerenom roku izvjestiti kupca da je roba ukrcana na brod te priopćiti kupcu ime broda (i očekivano vrijeme prispjeća broda u luku odredišta) i dati mu ostala izvješća potrebna radi preuzimanja robe. Obaviti sve izvozne i carinske formalnosti te o svom trošku pribaviti izvoznu dozvolu i druga odobrenja državnih organa, potrebna radi izvoza robe. Snositi sav rizik za robu do trenutka kad ona doista prijeđe ogradu broda u luci ukrcaja. O svom trošku dobaviti i predati kupcu, bez odgađanja, "čistu – utrživu (negocijabilnu) teretnicu", što treba glasiti na ugovorenu robu za ugovorenu luku odredišta, koja mora biti datirana u okviru roka potrebnog za otpremu robe i koja mora omogućiti kupcu preuzimanje robe od prijevoznika na mjestu odredišta. Snositi troškove kontrole kakvoće i količine robe kad je to potrebno radi ukrcaja, kao i sva davanja i takse u svezi s robom koje se plaćaju do trenutka ukrcaja. Na zahtjev kupca pribaviti uvjerenje o porijeklu robe i konzularnu fakturu te mu ukazati svaku pomoć oko pribavljanja drugih isprava koje se izdaju u zemlji porijekla robe, koje su kupcu potrebne radi uvoza robe u zemlju odredišta ili tranzita preko treće zemlje.

Osnovne obaveze kupca:
Platiti cijenu prema kupoprodajnom ugovoru, pribaviti uvoznu dozvolu i obaviti carinski postupak za uvoz robe ili njezina tranzita preko treće zemlje. Snositi sav rizik od gubitka ili oštećenja robe od trenutka kad ona prijeđe ogradu broda u luci ukrcaja. Snositi troškove osiguranja robe na putu od trenutka njezina prijelaza preko ograde broda u luci ukrcaja, a ostale troškove od trenutka isporuke robe u luci odredišta. Uvijek kad kupac ima pravo odrediti trenutak otpreme i/ili luku odredišta , o tome mora pravodobno izvijestiti prodavatelja. U suprotnom snosi sav rizik za robu od ugovorenog dana ili trenutka isteka ugovorenog roka za otpremu.
 
<< Nazad do tabele
 

 
 


CIF (Cost, Insurance and Freight) ... named port of destination - CIJENA, OSIGURANJE I VOZARINA ... s naznakom luke odredišta.

Osnovne obaveze prodavatelja:
Pripremiti robu i trgovačku fakturu, pribaviti izvoznu dozvolu, obaviti izvozno carinjenje. O vlastitom trošku ugovoriti prijevoz do naznačene luke odredišta. O vlastitom trošku ugovoriti osiguranje robe do luke odredišta s osiguravajućim društvom. Ako nema izričitog dogovora u suprotnom smislu, osiguranje mora biti u skladu s minimalnim pokrićem institutske klauzule za robu (Institut londonskih osiguravatelja) ili nekom drugom skupinom klauzula. Minimalno osiguranje treba pokriti ugovorenu cijenu uvećanu za 10% i mora biti osigurano u valuti ugovora. Prodavatelj je dužan predati kupcu prenosivu policu osiguranja i snositi sav rizik za robu do trenutka njezina prijelaza preko ograde broda u luci ukrcaja.

Osnovne obaveze kupca:
Platiti cijenu prema kupoprodajnom ugovoru, pribaviti uvoznu dozvolu, preuzeti robu kad mu je ona isporučena i primiti je od prijevoznika u ugovorenoj luci odredišta te obaviti uvozno carinjenje. Snositi troškove iskrcaja računajući troškove maona i obale, ukoliko ti troškovi nisu uračunati u cijenu vozarine, ili ukoliko ih brodar nije naplatio pri obračunu vozarine. Snositi troškove osiguranja protiv ratnog rizika ako takvo osiguranje zahtijeva od prodavatelja. Snositi sav rizik od gubitka ili oštećenja na robi od trenutka kad je roba prešla ogradu broda u luci ukrcaja. Naime, kupac od prodavatelja dobiva prenosivu policu osiguranja, pa će dođe li do gubitka ili oštećenja na robi, od trenutka kad je roba prešla ogradu broda u luci ukrcaja i tijekom transporta, namiriti svoj odštetni zahtjev od osiguravajućeg društva koje je takvu policu izdalo. Kupac snosi i ostale troškove i izdatke u svezi s pribavljanjem uvjerenja o porijeklu robe, konzularnih isprava koje se izdaju u zemlji otpreme odnosno porijekla robe i sl.  
<< Nazad do tabele
 

 


CPT (Carriage paid to) … named place of destination – VOZARINA PLAĆENA DO … naznačeno mjesto odredišta.

Osnovne obaveze prodavatelja:
Ova transportna klauzula znači da prodavatelj plaća troškove prijevoza do naznačenog mjesta odredišta i da snosi rizik za robu do trenutka kad robu preda prvom prijevozniku u ugovoreno vrijeme. Ako mjesto isporuke nije ugovorom utvrđeno, ili nije običajima određeno, prodavatelj može birati mjesto isporuke i mjesto određenja robe po svojoj želji. Prodavatelj je obavezan osigurati kupcu o svom trošku, ako je to uobičajeno, prijevoznu ispravu (npr. prenosivu teretnicu, riječnu teretnicu, neprenosivi brodski tovarni list, zrakoplovni, željeznički ili cestovni tovarni list ili ispravu o multimodalnom prijevozu).

Ova se klauzula može iskoristiti za sve vrste prijevoza, uključujući i multimodalni prijevoz.

Osnovne obaveze kupca:
Preuzeti robu od prijevoznika na mjestu isporuke u mjestu odredišta, platiti ugovorenu cijenu i snositi sve troškove od trenutka prispjeća robe na mjesto isporuke. Snositi sav rizik za robu od trenutka kad je roba predana prvom prijevozniku u mjestu otpreme robe, kao i troškove osiguranja robe, sve izdatke i troškove nastale u svezi s robom tijekom tranzita do njezina prispjeća u mjesto odredišta, a i troškove iskrcaja (osim ako takvi troškovi i izdaci nisu uračunani u vozarinu ili ih prijevoznik nije obračunao pri naplati vozarine). Ako kupac zadrži rok u kojem se roba treba otpremiti i/ili zadrži pravo izbora mjesta odredišta, pa propusti pravodobno dati instrukcije prodavatelju, snosit će naknadne troškove nastale uslijed toga, kao sav rizik za robu od dana isteka utvrđenog roka, pod pretpostavkom da je prodavatelj pravodobno izvršio svoju ugovornu obavezu.   << Nazad do tabele
 

 

CIP (Carriage and Insurance paid to) … named place of destination – VOZARINA I OSIGURANJE PLAĆENI DO … naznačeno mjesto odredišta.

Ova klauzula znači da prodavatelj ima iste obaveze kao kod pojma (termina) CPT, ali uz dodatak da prodavatelj mora ugovoriti i osiguranje tereta za izgubljenu ili oštećenu robu tijekom njezina prijevoza do odredišta. Prema ovoj klauzuli prodavatelj je obavezan platiti vozarinu od mjesta polazišta do mjesta odredišta te ugovoriti i platiti minimalno osigurateljno pokriće (prema institutskim klauzulama Instituta londonskih osiguravatelja).

Obaveze kupca slične su onima iz klauzule CPT, osim što ne plaća osiguranje za robu. Ako kupac traži od prodavatelja šire osiguranje (npr. protiv ratnih i sličnih rizika), prodavatelj će ugovoriti i ta dodatna osiguranja , ali na teret kupca.

Ova se klauzula primjenjuje za sve vrste prijevoza, uključujući i multimodalni prijevoz.   << Nazad do tabele

 

DAF (Delivered at Frontier) … named place – ISPORUČENO GRANICA (ili: FRANKO DRŽAVNA GRANICA) … naznačeno mjesto isporuke na državnoj granici.

Ova transportna klauzula znači da je prodavatelj ispunio svoju obavezu isporuke kad je robu stavio na raspolaganje kupcu, slobodnu za izvoz na naznačenom mjestu na državnoj granici, ali prije carinske crte susjedne zemlje. Odredba «granica» može se primjenjivati za svaku granicu, uključujući granicu zemlje izvoza. Važno je precizno utvrditi o kojoj je granici riječ, s time što u klauzuli DAF treba uvijek naznačiti i mjesto graničnog prijelaza (npr. DAF Goričan-Letenye, ili DAF šentilj-Spielfeld itd.). Klauzula DAF ponajprije se primjenjuje kad se roba prevozi željeznicom ili cestom, ali se može primijeniti bez obzira na vrstu prijevoza.

Kod ove klauzule prodavatelj snositi sve troškove i rizik za robu do trenutka njezine isporuke kupcu na naznačenom mjestu na granici i dužan je kupca pravodobno izvijestiti o otpremi robe do naznačenog mjesta na granici.

Kupac je obavezan platiti ugovorenu cijenu te snositi sve troškove i rizik za robu od trenutka kad mu je stavljena na raspolaganje na naznačenom mjestu na granici.   << Nazad do tabele

   
 


DES (Delivered Ex Ship) … named port of destination – ISPORUČENO IZ BRODA (ili: ISPORUČENO FRANKO BROD) … ugovorena luka odredišta.

Ovaj izraz znači da je prodavatelj ispunio svoju obavezu isporuke kad je robu, slobodnu radi uvoza, stavio kupcu na raspolaganje na brodu u ugovorenoj luci odredišta. Prodavatelj snosi sve troškove i rizike vezane uz dopremu robe do ugovorene luke odredišta. Prodavatelj je obavezan bez odgađanja izvijestiti kupca o datumu prispjeća imenovanog broda u ugovorenu luku i osigurati mu teretnicu ili nalog za isporuku robe (Delivery Order) odnosno ispravu na temelju koje kupac može preuzeti robu.

Kupac je obavezan preuzeti robu čim mu je stavljena na raspolaganje na ugovorenom mjestu u ugovorenoj luci odredišta, platiti ugovorenu cijenu i snositi sve troškove i rizike od trenutka kad mu je roba stavljena na raspolaganje u ugovorenoj luci odredišta , pod uvjetom da je roba na odgovarajući način jasno izdvojena kao ugovorena roba. Kupac ujedno snosi sve troškove i izdatke koje je prodavatelj imao pribavljajući potrebne isprave koje je kupac zahtijevao, kao što su: uvjerenje o porijeklu robe, konzularna isprava i dr. Kupac mora o svom trošku i na svoj rizik pribaviti potrebne dozvole i isprave radi iskrcaja odnosno uvoza robe te snositi troškove carine i sva ostala davanja i takse koje se plaćaju u svezi s iskrcajem odnosno uvozom robe.

Ovaj se izraz može upotrebljavati samo za pomorski i riječni prijevoz.    << Nazad do tabele

   
 


DEQ
(Delivered ex Quay – Duty Paid) … named port od destination – ISPORUČENO FRANKO OBALA – OCARINJENO … ugovorena luka odredišta.

Prodavatelj je ispunio svoju obavezu isporuke kad robu, slobodnu za uvoz, stavi na raspolaganje kupcu na obali (gatu, keju) u ugovorenoj luci odredišta. Prodavatelj snosi sve troškove i rizik za robu, uključivo carinske, porezne i druge pristojbe vezane uz isporuku robe na tom mjestu.

Kupac je obavezan platiti ugovorenu cijenu, preuzeti robu čim mu je stavljena na raspolaganje u ugovorenoj luci odredišta, u ugovorenom roku, i snositi sve troškove i rizike u svezi s robom od trenutka kad mu je roba doista stavljena na raspolaganje u ugovorenoj luci. Pod uvjetom da roba jasno izdvojena ili na drugi način identificirana kao ugovorena roba.

Ovaj termin ne treba primjenjivati ako prodavatelj ne može, izravno ili neizravno, dobiti uvoznu dozvolu u zemlji uvoznika njegove robe.

Može se koristiti i termin DEQQ _ Duty unpaid (Isporučena franko obala – carina neplaćena … ugovorena luka odredišta. U tom slučaju carinu i ostale uvozne pristojbe plaća kupac.

Ako ugovorne strane žele da se iz obaveze prodavatelja isključe neki od troškova koji se plaćaju pri uvozu (kao što je porez dodan na vrijednosti – VAT Ć Vapie Added Tax), onda to treba jasno naznačiti, dodajući u tu svrhu riječi: («Isporučeno franko obala, VAT neplaćen … ugovorena luka odredišta» ( engl. «Delivered Ex Quay, VAT unpaid … named port of destination).

Ovaj se termin može primijeniti samo za pomorski i riječni prijevoz.    << Nazad do tabele

   
 


DDU
(Delivered Duty Unpaid) … named place of destination – ISPORUČENO – NEOCARINJENO … naznačeno mjesto odredišta.

Prema ovom terminu prodavatelj je ispunio svoju obavezu isporuke kad je robu stavio na raspolaganje na naznačeno mjesto u zemlji uvoza. Prodavatelj je obavezan snositi sve troškove i sav rizik za dopremu robe od tog mjesta (uključivo transportne troškove i troškove osiguranja), ali bez troškova carine i ostalih propisanih pristojbi koje se plaćaju pri uvozu u zemlji kupca.

Kupac je obavezan platiti ugovorenu cijenu i sve dodatne troškove te snositi sav rizik koji bi nastao zbog njegova propusta da pravodobno osigura uvozno carinjenje robe.

Ako ugovorne strane žele da prodavatelj obavi carinski postupak i snosi troškove koji zbog toga nastanu, onda to treba jasno naznačiti dodavanjem odgovarajućih riječi («duty paid» - carina plaćena).

Ako ugovorne strane žele u obavezu prodavatelja uključiti neke od troškova koje treba platiti pri uvozu robe (kao što je porez dodan na vrijednost – VAT), to treba jasno naznačiti dodavanjem riječi: «Isporučeno – neocarinjeno, plaćen VAT … naznačeno mjesto odredišta).

Ovaj se termin može upotrebljavati za sve vrste prijevoza.    << Nazad do tabele

   
 


DDP (Delivered Duty Paid) … named place od destination isporučeno i ocarinjeno… naznačeno mjesto odredišta

Prodavatelj je kod ovog termina ispunio svoju obavezu isporuke kad je robu stavio na raspolaganje kupcu na naznačenom mjestu u zemlji uvoza. Prodavatelj snosi sve troškove i rizike, uključivo carinske, porezne i druge pristojbe, vezane uz isporuku robe, slobodne radi uvoza do tog mjesta.

Za razliku od termina EXW koji predstavlja minimalnu obavezu prodavatelja, termin DDO predstavlja njegovu maksimalnu obavezu.

Kupac je dužan preuzeti robu čim ju je prodavatelj uredno stavio na njegovo raspolaganje u naznačenom mjestu odredišta, platiti ugovorenu cijenu , platiti troškove istovara (ukoliko te troškove ne plaća prodavatelj), snositi sve rizike za robu i platiti sve troškove kad mu je roba doista stavljena na raspolaganje. Kupac je obavezan prodavatelju, na njegov zahtjev, pružiti razuman opseg pomoći u pribavljanju svih isprava koje se izdaju u zemlji uvoza i koje prodavatelj može zatražiti radi stavljanja robe kupcu na raspolaganje.

Ako ugovorne strane žele iz obaveze prodavatelja isključiti neke od troškova što ih treba platiti pri uvozu robe (npr. VAT), to treba jasno naznačiti dodavanjem riječi: DDP – VAT unpaid … named place od destination (Isporučeno – ocarinjeno, VAT neplaćen … naznačeno mjesto odredišta).    << Nazad do tabele

www.microsoft.ba www.datalab.ba www.spediter.ba
     
     
     
     
     
     

InfoTeh d.o.o. Kraševo bb (Zgrada DC-a) 74260 Tešanj

Identifikacioni broj : 4218296090000, PDV broj: 218296090000
Registrovano kod Kantonalnog Suda u Zenici, reg.mat.br. : U/I-1185/99

Tel: 032/699-170, Fax: 032/699-171, Mobitel: 061/136-074
www.infoteh.ba, www.spediter.ba; e-mail: funkic@infoteh.ba, funkic@bih.net.ba, fetanunkic@infoteh.ba, ajdin@infoteh.ba, ferida@infoteh.ba, mesa@infoteh.ba